Je bekijkt nu Nieuwe regels verhuur woning 2024: Wat Betekent Het Voor U?

Nieuwe regels verhuur woning 2024: Wat Betekent Het Voor U?

Als u een woning huurt of verhuurt, krijgt u vanaf 2024 te maken met een aantal nieuwe regels. Met deze nieuwe regels verhuur woning 2024 wil de overheid de betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen verbeteren. Daarnaast wil de overheid de huurders beter beschermen tegen woekerprijzen en discriminatie en de investeringen in nieuwe middenhuurwoningen stimuleren. In dit artikel leggen we uit wat de belangrijkste veranderingen zijn en wat ze voor u betekenen.

Nieuwe regels verhuur woning 2024: Middenhuur

Een van de grootste wijzigingen is de regulering van de middenhuur. Dit zijn woningen met een huurprijs tussen de € 752,33 en € 1.021 per maand (prijzen van 2021). Deze woningen vallen nu buiten het puntenstelsel, waardoor verhuurders vrij zijn om de huurprijs te bepalen. Dit leidt soms tot onredelijk hoge huren die niet in verhouding staan tot de kwaliteit van de woning.

Vanaf 2024 vallen alle woningen die nu een huur tot en met € 1.021 hebben, onder het puntenstelsel. Op basis van de kwaliteit van de woning wordt bepaald hoe hoog de huur maximaal mag zijn. Vraagt een verhuurder te veel, dan kan de huurder via de huurcommissie huurverlaging afdwingen.

De grens van het puntenstelsel wordt verhoogd van 141 naar circa 187 punten. Dat betekent dat woningen waar nu meer dan € 1.000 voor wordt gevraagd, terwijl ze op basis van de kwaliteit minder dan 187 punten hebben, bij een nieuw contract in huurprijs naar beneden moeten worden bijgesteld.

Het kabinet verwacht dat door de regulering op termijn ruim 90% van de huurwoningen (sociale huur en middenhuur) bij een nieuw huurcontract onder de € 1.000 worden verhuurd. Daarmee wordt het grootste deel van de excessen uit de markt gehaald.

Modernisering van het puntenstelsel

Om te stimuleren dat de bouw van middenhuurwoningen doorgaat, wil het kabinet het puntenstelsel moderniseren zodat het beter aansluit bij de kwaliteit van de huurwoningen. Zo gaan mensen een eerlijke prijs voor de kwaliteit van de woning betalen.

Er wordt gekeken naar een algehele prijsopslag op het puntenstelsel, het aanpassen van de cap op de WOZ-waarde en de waardering van duurzaamheid en bijvoorbeeld de (gemeenschappelijke) buitenruimte van de huurwoning. Om dit zo goed mogelijk in beeld te brengen, wordt er een model gemaakt. Het model wordt in oktober opgeleverd en moet inzicht bieden in de mogelijkheden om het puntenstelsel te moderniseren.

Nieuwe regels verhuur woning 2024: Wet goed verhuurderschap

Naast de regulering van de middenhuur, komt er ook een nieuwe Wet goed verhuurderschap. Deze wet moet huurmisstanden voorkomen, zoals intimidatie, discriminatie of te hoge borg. De wet geldt voor alle verhuurders en verhuurbemiddelaars, ongeacht het type of segment van de woning.

De wet stelt een aantal eisen aan verhuurders en verhuurbemiddelaars, zoals:

  • U moet een werkwijze hebben om woondiscriminatie te voorkomen. U moet een heldere en transparante selectieprocedure gebruiken en bekendmaken, gebruikmaken van niet-discriminerende selectiecriteria en aan afgewezen kandidaat-huurders uitleggen waarom voor een andere huurder is gekozen. Vanaf 1 januari 2024 moet u deze werkwijze schriftelijk vastleggen, openbaar maken, aanpassen als dat nodig is en bekend maken bij uw eventuele werknemers.
  • U mag de huurder niet intimideren. U mag bijvoorbeeld niet dreigen om de huurovereenkomst te beëindigen of de elektriciteit af te sluiten.
  • U mag maximaal twee maanden kale huur aan borg vragen. U moet de borg binnen 14 dagen na het einde van de huurovereenkomst terugbetalen, tenzij u kosten mag verrekenen met de borg. U mag alleen kosten verrekenen voor achterstallige huur, servicekosten, schade aan de huurwoning die voor de rekening van de huurder is of energieprestatievergoeding. U moet de huurder schriftelijk informeren over een eventuele verrekening op de borg.
  • U moet alle afspraken met uw huurder schriftelijk vastleggen in een huurcontract.
  • U moet uw huurder bij het sluiten van het huurcontract schriftelijk informeren over de algemene rechten en plichten, zoals het gebruik van de woning, het betreden van de woning, de soorten huurovereenkomsten, de huur- en huurprijsbescherming en de mogelijkheden bij gebreken aan de woning.

Wat betekent dit voor u als huurder of verhuurder?

Als u een woning huurt of verhuurt in het middenhuursegment, kunt u vanaf 2024 te maken krijgen met een andere maximale huurprijs. Als u een nieuwe huurovereenkomst afsluit of verlengt, kunt u het puntenaantal van uw woning berekenen met behulp van het [huurprijscheck] van de Huurcommissie. Als u vindt dat de huurprijs te hoog is, kunt u binnen zes maanden na het ingaan van het contract een procedure starten bij de Huurcommissie om de huurprijs te laten toetsen.

Als u een woning verhuurt of bemiddelt, moet u zich houden aan de eisen van de Wet goed verhuurderschap. U moet uw werkwijze tegen woondiscriminatie vastleggen en bekendmaken, uw huurder niet intimideren, een redelijke borg vragen en terugbetalen, alle afspraken schriftelijk vastleggen en uw huurder informeren over de rechten en plichten. Als u zich niet aan deze regels houdt, kunt u een boete krijgen of zelfs uw vergunning verliezen.

De nieuwe regels voor verhuur woning 2024 zijn bedoeld om de situatie op de huurmarkt te verbeteren voor zowel huurders als verhuurders. Huurders krijgen meer betaalbare en beschikbare woningen en meer bescherming tegen misstanden. Verhuurders krijgen meer duidelijkheid en stimulans om te investeren in nieuwe middenhuurwoningen. Zo hoopt het kabinet dat er meer evenwicht komt tussen vraag en aanbod op de huurmarkt.

Belastingen voor verhuurders in 2024

Als u een woning verhuurt, moet u rekening houden met verschillende belastingen. In 2024 veranderen er een aantal regels die van invloed kunnen zijn op uw belastingaangifte. In deze paragraaf bespreken we de belangrijkste wijzigingen op het gebied van overdrachtsbelasting, vermogensbelasting en verhuurderheffing.

Overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting is een belasting die u betaalt als u een woning koopt of verkoopt. Het tarief van de overdrachtsbelasting hangt af van het type woning en de kwalificatie van de koper. In 2024 gelden de volgende tarieven:

  • Voor starters die een woning kopen om zelf in te wonen, geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Zij hoeven dus geen overdrachtsbelasting te betalen. Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling, moet de koper tussen de 18 en 35 jaar oud zijn, de woning als hoofdverblijf gebruiken en de vrijstelling niet eerder hebben gebruikt.
  • Voor doorstromers die een woning kopen om zelf in te wonen, geldt een tarief van 2% overdrachtsbelasting. Dit tarief geldt ook voor starters die niet aan de voorwaarden voor de vrijstelling voldoen.
  • Voor beleggers en andere kopers die een woning kopen om te verhuren of als tweede woning te gebruiken, geldt een tarief van 10,4% overdrachtsbelasting. Dit tarief geldt ook voor bedrijfspanden en andere onroerende zaken.

Vermogensbelasting

De vermogensbelasting is een belasting die u betaalt over uw vermogen in box 3. Uw vermogen bestaat uit uw bezittingen minus uw schulden. Uw bezittingen kunnen onder andere bestaan uit spaargeld, aandelen, obligaties, kunst, sieraden en verhuurde woningen. Uw schulden kunnen onder andere bestaan uit hypotheken, leningen, studieschulden en belastingschulden.

Lees alles over de heffing van vermogensbelasting in dit artikel. De gevolgen voor uw verschuldigde belasting met nieuwe regels verhuur woning 2024 wordt dan duidelijk. Mocht u nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op.

Nieuwe regels verhuur woning 2024: Conclusie

De nieuwe regels voor verhuur woning 2024 hebben gevolgen voor zowel huurders als verhuurders. Huurders kunnen profiteren van een betere betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen, vooral in het middenhuursegment. Verhuurders kunnen profiteren van een moderner en stimulerender puntenstelsel, maar moeten zich ook houden aan strengere eisen van goed verhuurderschap. Daarnaast moeten beide partijen rekening houden met de wijzigingen in de overdrachtsbelasting, de vermogensbelasting en de verhuurderheffing.

Geef een reactie