Je bekijkt nu Sanering Schulden Onderneming: Uitleg & Advies

Sanering Schulden Onderneming: Uitleg & Advies

Een onderneming kan om verschillende redenen in financiële problemen komen, waardoor zij haar schulden niet meer kan betalen. Dit kan leiden tot een faillissement, met alle nadelige gevolgen van dien. Gelukkig bestaan er ook mogelijkheden om een faillissement te voorkomen of te beperken, door middel van een sanering. In dit artikel leggen we uit wat een sanering inhoudt, waarom een onderneming hiervoor kan kiezen, hoe een sanering werkt en welke voor- en nadelen een sanering heeft. Ook geven we enkele voorbeelden van ondernemingen die een sanering hebben ondergaan of overwegen.

Wat is een sanering?

Een sanering, ook wel een herstructurering of een schuldsanering genoemd, is een proces waarbij de onderneming probeert om haar schulden te verminderen, te herstructureren of af te lossen. Dit kan gebeuren via verschillende juridische instrumenten, afhankelijk van de specifieke situatie van de onderneming. Het doel van een sanering is om de continuïteit van de onderneming te waarborgen en de schuldeisers zo veel mogelijk tevreden te stellen.

Waarom saneren?

Een sanering kan verschillende voordelen hebben voor de onderneming en de betrokken partijen, zoals:

 • Schuldenherstructurering: Een sanering biedt de mogelijkheid om de schulden te herstructureren, zodat ze beter passen bij de financiële draagkracht van de onderneming. Dit kan leiden tot lagere maandelijkse aflossingen en rentetarieven.
 • Continuïteit van de onderneming: Een succesvolle sanering kan ervoor zorgen dat de bedrijfsactiviteiten kunnen worden voortgezet, waardoor de werkgelegenheid behouden blijft en de klantenrelaties intact blijven.
 • Bescherming tegen schuldeisers: Tijdens het saneringsproces kan de onderneming bescherming genieten tegen acties van schuldeisers, zoals beslagleggingen en faillissementsaanvragen.
 • Imago en reputatie: Een sanering kan het imago en de reputatie van de onderneming verbeteren, omdat het laat zien dat de onderneming bereid is om haar problemen op te lossen en haar verantwoordelijkheid te nemen.

Hoe werkt een sanering?

Er zijn verschillende manieren om een sanering uit te voeren, afhankelijk van de ernst van de financiële problemen, de medewerking van de schuldeisers en de juridische mogelijkheden. Hier zijn enkele veelvoorkomende opties:

 • Minnelijk akkoord: Dit is een vrijwillige regeling waarbij de onderneming een voorstel doet aan de schuldeisers om een deel van de schulden kwijt te schelden, uit te stellen of te verlagen. Alle schuldeisers moeten met het voorstel instemmen. Er is geen bescherming tegen acties van schuldeisers.
 • Surseance van betaling: Dit is een tijdelijke opschorting van de betalingen aan schuldeisers, met als doel een akkoord te bereiken over de herstructurering van de schulden. De onderneming moet hiervoor een verzoek indienen bij de rechtbank, die een bewindvoerder aanstelt om de belangen van de schuldeisers te behartigen. De onderneming geniet bescherming tegen acties van schuldeisers.
 • WHOA: De WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord) is een nieuwe wet die sinds 1 januari 2021 van kracht is. De WHOA biedt een gestructureerd proces voor het bereiken van een akkoord met schuldeisers, zonder dat alle schuldeisers hoeven in te stemmen. De onderneming kan zelf een akkoord voorstellen of een verzoek indienen bij de rechtbank om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. De rechtbank kan het akkoord bindend verklaren voor alle schuldeisers, ook degenen die tegen hebben gestemd. De onderneming geniet bescherming tegen acties van schuldeisers.
 • Faillissement met doorstart: In sommige gevallen kan een faillissement de beste optie zijn, gevolgd door een doorstart vanuit een nieuw opgerichte onderneming. De onderneming moet hiervoor een faillissementsaanvraag indienen bij de rechtbank, die een curator aanstelt om de boedel te beheren en te vereffenen. De curator kan de activa en de klanten van de onderneming verkopen aan een derde partij of aan de oude eigenaar, die een nieuwe onderneming opricht. De schulden van de oude onderneming blijven achter in het faillissement.

Sanering van belastingschulden

Een onderneming die door de coronacrisis of andere oorzaken in financiële nood is geraakt, kan te maken krijgen met een hoge belastingschuld. Als de onderneming niet meer in staat is om de belastingschuld te betalen, kan zij een verzoek indienen bij de Belastingdienst om de schuld te saneren. Dit betekent dat de Belastingdienst akkoord gaat met een gedeeltelijke of volledige kwijtschelding van de schuld, onder bepaalde voorwaarden.

De procedure voor een sanering van belastingschulden is als volgt:

 • De onderneming dient een schriftelijk verzoek in bij de Belastingdienst, waarin zij uitlegt waarom zij niet in staat is om de schuld te betalen en hoeveel zij kan aflossen. Het verzoek moet vergezeld gaan van financiële stukken, zoals een balans, een winst- en verliesrekening, een liquiditeitsprognose en een overzicht van de schulden en de schuldeisers.
 • De Belastingdienst beoordeelt het verzoek en toetst of de onderneming voldoet aan de voorwaarden voor een sanering. De belangrijkste voorwaarden zijn:
  • De onderneming verkeert in een uitzichtloze situatie, waarbij een faillissement onvermijdelijk is als de schuld niet wordt gesaneerd.
  • De onderneming heeft geen andere mogelijkheden om de schuld te betalen, zoals een lening, een borgstelling of een verkoop van activa.
  • De onderneming heeft een levensvatbaar bedrijf, dat na de sanering weer winstgevend kan worden.
  • De onderneming doet een redelijk voorstel aan de Belastingdienst, dat in verhouding staat tot de hoogte van de schuld en de draagkracht van de onderneming.
  • De onderneming betrekt alle schuldeisers bij het voorstel en behandelt hen gelijkwaardig. De Belastingdienst accepteert alleen een voorstel als alle schuldeisers ermee instemmen, of als de rechtbank het voorstel bindend verklaart voor alle schuldeisers via de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord).
 • De Belastingdienst neemt een beslissing over het verzoek en informeert de onderneming schriftelijk over de uitkomst. De Belastingdienst kan het verzoek geheel of gedeeltelijk toewijzen, of afwijzen. Als de Belastingdienst het verzoek toewijst, wordt er een overeenkomst gesloten tussen de onderneming en de Belastingdienst, waarin de afspraken over de sanering worden vastgelegd. De onderneming moet zich aan deze afspraken houden, anders kan de Belastingdienst de overeenkomst ontbinden en de volledige schuld opeisen. Als de Belastingdienst het verzoek afwijst, kan de onderneming bezwaar maken tegen de beslissing of een andere oplossing zoeken.

Een sanering van belastingschulden kan een gunstige uitkomst hebben voor de onderneming, omdat zij hierdoor een deel of de gehele schuld kwijt kan raken en een nieuwe start kan maken. Het kan echter ook nadelen hebben, zoals een negatieve invloed op de kredietwaardigheid, de fiscale positie en de relatie met de Belastingdienst. Een sanering is daarom geen eenvoudige of gegarandeerde oplossing, maar een laatste redmiddel voor ondernemingen die in financiële nood verkeren. Een sanering vereist ook een goede begeleiding van een deskundige advocaat, die kan helpen bij het opstellen van een verzoek, het onderhandelen met de Belastingdienst en het beschermen van de belangen van de onderneming.

Voorbeelden van saneringen

Om een beter beeld te krijgen van hoe een sanering in de praktijk werkt, geven we hier enkele voorbeelden van ondernemingen die een sanering hebben ondergaan of overwegen:

 • KLM: De nationale luchtvaartmaatschappij KLM werd hard getroffen door de coronacrisis, die leidde tot een enorme daling van de vraag naar vliegreizen. Om te overleven, kreeg KLM een steunpakket van 3,4 miljard euro van de Nederlandse staat en een consortium van banken. Dit steunpakket bestond uit een lening en een garantstelling voor kredieten. In ruil daarvoor moest KLM een reorganisatieplan opstellen, waarbij onder meer kosten werden bespaard, banen werden geschrapt en salarissen werden verlaagd. Ook moest KLM voldoen aan bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen. KLM is nog steeds in gesprek met de overheid en de vakbonden over de voorwaarden van het steunpakket.
 • V&D: De voormalige warenhuisketen V&D verkeerde al jaren in financiële problemen, door de concurrentie van online winkels, de economische crisis en de hoge huurkosten. In 2015 vroeg V&D surseance van betaling aan, in de hoop een akkoord te bereiken met de schuldeisers, waaronder de verhuurders van de winkelpanden. Dit lukte echter niet, waardoor V&D in 2016 failliet ging. Een deel van de winkels en het merk werden overgenomen door een Canadese investeerder, die een doorstart maakte met een nieuw concept. Dit bleek echter geen succes, waardoor V&D in 2018 definitief verdween.

Conclusie

Een sanering van een onderneming is een ingrijpend maar soms noodzakelijk proces om een faillissement te voorkomen of te beperken. Dit kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de situatie van de onderneming en de medewerking van de schuldeisers. De voordelen zijn een lagere schuldenlast, een betere liquiditeit, een hogere winstgevendheid en een sterkere marktpositie.

Een sanering kan echter ook nadelen hebben, zoals een verlies van zeggenschap, een verlies van vertrouwen, een verlies van personeel en een verlies van klanten. Het is daarom geen gemakkelijke of gegarandeerde oplossing, maar een laatste redmiddel voor ondernemingen die in financiële nood verkeren. Een sanering vereist ook een goede begeleiding van een deskundige advocaat, die kan helpen bij het kiezen van de juiste juridische instrumenten, het opstellen van een saneringsplan, het onderhandelen met de schuldeisers en het beschermen van de belangen van de onderneming.

Geef een reactie