Je bekijkt nu Solvabiliteit Berekenen

Solvabiliteit Berekenen

Solvabiliteit is een belangrijke financiële indicator die aangeeft in hoeverre een bedrijf in staat is om zijn schulden te betalen. Een hoge solvabiliteit betekent dat een bedrijf voldoende eigen vermogen heeft om eventuele verliezen op te vangen en om te investeren in de groei van de onderneming. Een lage solvabiliteit daarentegen kan wijzen op een gebrek aan financiële stabiliteit en een hoger risico voor crediteuren en aandeelhouders. Maar hoe wordt solvabiliteit berekend en welke factoren beïnvloeden de solvabiliteit van een bedrijf? In dit artikel zal ik deze vragen beantwoorden en enkele tips geven om de solvabiliteit van uw bedrijf te verbeteren.

De betekenis van solvabiliteit

Solvabiliteit wordt ook wel de vermogensverhouding genoemd. Het geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen en het totale vermogen van een bedrijf. Het eigen vermogen is het geld dat de eigenaren of aandeelhouders in het bedrijf hebben gestoken, plus de winst die is gemaakt en niet is uitgekeerd. Het totale vermogen is de som van het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Het vreemd vermogen is het geld dat het bedrijf heeft geleend van anderen, zoals banken, leveranciers of obligatiehouders.

De solvabiliteit laat zien hoe afhankelijk een bedrijf is van vreemd vermogen om zijn activiteiten te financieren. Hoe hoger de solvabiliteit, hoe meer eigen vermogen er in het bedrijf zit en hoe minder schulden er zijn. Dit betekent dat het bedrijf minder rente en aflossingen hoeft te betalen en meer financiële ruimte heeft om te investeren, te groeien of tegenvallers op te vangen.

Een hoge solvabiliteit geeft ook aan dat het bedrijf op de lange termijn aan zijn verplichtingen kan voldoen. Als het bedrijf zou stoppen met bestaan (liquidatie), zou het genoeg bezittingen hebben om alle schuldeisers terug te betalen. Een lage solvabiliteit betekent dat het bedrijf veel schulden heeft ten opzichte van zijn bezittingen en dus een groter risico loopt om failliet te gaan.

Solvabiliteit berekenen

De solvabiliteit wordt meestal uitgedrukt in een percentage of een ratio. Er zijn verschillende manieren om de solvabiliteit te berekenen, maar de meest gebruikte formule is:

Solvabiliteit = eigen vermogen / totale vermogen x 100%

Deze formule kunt u toepassen op de balans van een bedrijf. De balans is een overzicht van alle bezittingen (activa) en schulden (passiva) van een bedrijf op een bepaald moment. Aan de linkerkant van de balans staan de activa, die bestaan uit vaste activa (zoals gebouwen, machines of goodwill), vlottende activa (zoals voorraden, debiteuren of kasgeld) en liquide middelen (zoals banktegoeden). Aan de rechterkant van de balans staan de passiva, die bestaan uit eigen vermogen (zoals aandelenkapitaal, reserves of winst) en vreemd vermogen (zoals langlopende leningen, kortlopende leningen of crediteuren).

Om de solvabiliteit te berekenen, moet u dus eerst het eigen vermogen en het totale vermogen uit de balans halen. Het eigen vermogen is gelijk aan de som van alle posten onder het kopje ‘eigen vermogen’. Het totale vermogen is gelijk aan de som van alle posten onder het kopje ‘passiva’. Vervolgens kunt u deze getallen invullen in de formule.

Een voorbeeld:

Balans per 31 december 2020
Activa
Vaste activa€ 100.000
Vlottende activa€ 50.000
Liquide middelen€ 10.000
Totaal activa€ 160.000
Passiva
Eigen vermogen€ 40.000
Aandelenkapitaal€ 20.000
Reserves€ 10.000
Winst€ 10.000
Vreemd vermogen€ 120.000
Langlopende leningen€ 80.000
Kortlopende leningen€ 40.000
Totaal passiva€ 160.000

De solvabiliteit van dit bedrijf is:

€ 40.000 / € 160.000 x 100% = 25%

Dit betekent dat het eigen vermogen van dit bedrijf 25% van het totale vermogen bedraagt en dat het vreemd vermogen 75% van het totale vermogen bedraagt.

Wat is een goede solvabiliteit?

Er is geen eenduidig antwoord op de vraag wat een goede solvabiliteit is. Dit hangt namelijk af van verschillende factoren, zoals de branche, de marktomstandigheden, de groeifase en de strategie van een bedrijf. Over het algemeen wordt een solvabiliteit van minimaal 25% als gezond beschouwd, maar dit kan per sector sterk verschillen.

Een hoge solvabiliteit is niet per se beter dan een lage. Een te hoge solvabiliteit kan namelijk ook betekenen dat een bedrijf te weinig gebruik maakt van de mogelijkheden om met vreemd vermogen te investeren en te groeien. Een te lage solvabiliteit kan echter ook betekenen dat een bedrijf te veel risico neemt en te weinig financiële buffer heeft om tegenvallers op te vangen.

Het is daarom belangrijk om de solvabiliteit in perspectief te plaatsen en te vergelijken met andere kengetallen, zoals de rentabiliteit, de liquiditeit en het werkkapitaal. Ook is het verstandig om het in de tijd te volgen en te analyseren wat de oorzaken zijn van eventuele veranderingen.

Hoe kunt u de ratio verbeteren?

Als u vindt dat uw solvabiliteit te laag is, kunt u proberen om deze te verbeteren door uw eigen vermogen te vergroten of uw vreemd vermogen te verlagen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door:

  • Meer winst te maken en deze niet uit te keren, maar toe te voegen aan uw reserves.
  • Nieuwe aandelen uit te geven of extra kapitaal aan te trekken van bestaande aandeelhouders.
  • Uw activa efficiënter in te zetten en uw rendement op uw investeringen te verhogen.
  • Uw kosten te verlagen en uw cashflow te verbeteren.
  • Uw schulden af te lossen of om te zetten in langlopende leningen met lagere rentes.
  • Uw voorraden, debiteuren en crediteuren goed te beheren en uw werkkapitaal te optimaliseren.

Conclusie

Solvabiliteit is een belangrijk kengetal om de financiële gezondheid en het risico van een bedrijf te beoordelen. Het geeft aan hoeveel eigen vermogen er in een bedrijf zit ten opzichte van het totale vermogen en hoe afhankelijk een bedrijf is van vreemd vermogen. U kunt het berekenen door het eigen vermogen te delen door het totale vermogen en dit te vermenigvuldigen met 100%. Een goede solvabiliteit hangt af van verschillende factoren, maar over het algemeen wordt een percentage van minimaal 25% als gezond beschouwd. U kunt uw ratio verbeteren door uw eigen vermogen te vergroten of uw vreemd vermogen te verlagen.

Geef een reactie