Je bekijkt nu Vordering Betekenis & Uitleg

Vordering Betekenis & Uitleg

Hebt u wel eens iets geleverd of betaald waar u nog geen tegenprestatie voor hebt ontvangen? Of hebt u wel eens schade geleden door het handelen of nalaten van iemand anders? Dan hebt u waarschijnlijk te maken met een vordering. Vordering betekenis: Een vordering is een eis of aanspraak die u hebt op iemand anders, die u kunt afdwingen als de ander niet vrijwillig meewerkt.

Maar hoe ontstaat een vordering, wanneer is deze opeisbaar en hoe kunt u deze innen? In dit artikel geven we antwoord op deze vragen en meer. We leggen uit wat een vordering is, hoe deze ontstaat, wanneer deze opeisbaar is en hoe u deze kunt innen. Daarnaast leggen we een vordering van de Belastindienst uit.

Vordering betekenis

Een vordering is een eis of aanspraak die u hebt op iemand anders, bijvoorbeeld omdat u iets hebt geleverd of betaald waar u nog geen tegenprestatie voor hebt ontvangen. Een vordering kan verschillende vormen aannemen, zoals een geldvordering, een vordering tot levering van een product of dienst, een vordering uit onverschuldigde betaling of een vordering tot schadevergoeding.

Vordering betekenis: Hoe ontstaat een vordering

Een vordering ontstaat meestal uit een overeenkomst die u sluit met iemand anders, bijvoorbeeld een koopovereenkomst, een huurovereenkomst of een arbeidsovereenkomst. In de overeenkomst spreekt u af wat u van elkaar verwacht en wat de gevolgen zijn als een van de partijen zich niet aan de afspraken houdt. Zodra u uw verplichtingen uit de overeenkomst bent nagekomen en u de ander hebt laten weten dat u de tegenprestatie verwacht, hebt u een vorderingsrecht.

Een vordering kan ook ontstaan zonder dat er sprake is van een overeenkomst, bijvoorbeeld als u per ongeluk geld hebt overgemaakt naar een verkeerde rekening. U hebt dan onverschuldigd betaald en kunt het bedrag terugvorderen bij de ontvanger. Een andere situatie waarin een vordering kan ontstaan zonder overeenkomst is als u schade lijdt door het handelen of nalaten van iemand anders. U kunt dan vergoeding van de schade vorderen op grond van onrechtmatige daad.

Wanneer is een vordering opeisbaar?

Een vordering is opeisbaar als u de ander hebt laten weten dat u uw recht wilt uitoefenen en dat u verwacht dat de ander aan zijn of haar verplichtingen voldoet. Het is verstandig om dit schriftelijk te doen, bijvoorbeeld per brief of e-mail. Zo kunt u later bewijzen dat u de ander in gebreke hebt gesteld en dat er sprake is van verzuim.

De termijn waarbinnen de ander moet betalen of presteren hangt af van de aard van de vordering en de afspraken die u hebt gemaakt. Als er geen termijn is afgesproken, geldt in principe een redelijke termijn. Wat redelijk is, hangt af van de omstandigheden van het geval. Als het gaat om een geldvordering, kunt u bijvoorbeeld rekening houden met de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen voor handelstransacties.

Vordering betekenis: Verjaring

Verjaring van een vordering is het verschijnsel dat een vordering niet meer kan worden afgedwongen na het verstrijken van een bepaalde termijn. De verjaringstermijn hangt af van het soort vordering en het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden. De algemene verjaringstermijn is 20 jaar, maar voor sommige vorderingen geldt een kortere termijn van 5, 3 of 2 jaar. De termijn van 2 jaar geldt bijvoorbeeld voor consumentenkoop

Verjaring kan worden gestuit door een schriftelijke aanmaning, een erkenning van de schuld of een dagvaarding. Verjaring heeft tot gevolg dat de vordering wordt omgezet in een natuurlijke verbintenis, die alleen nog vrijwillig of door verrekening kan worden voldaan.

Hoe kunt u een vordering innen?

Als de ander niet aan uw vordering voldoet binnen de gestelde termijn, kunt u verschillende stappen ondernemen om uw recht te halen. U kunt eerst proberen om in overleg met de ander tot een oplossing te komen, bijvoorbeeld door een betalingsregeling te treffen of een compromis te sluiten. Als dat niet lukt, kunt u overgaan tot buitengerechtelijke of gerechtelijke incasso.

Buitengerechtelijke incasso

De betekenis van een buitengerechtelijke incasso is dat u zonder tussenkomst van de rechter probeert om uw vordering te innen. U kunt dit zelf doen door de ander aan te manen tot betaling of nakoming, maar u kunt ook een incassobureau of een incasso-advocaat inschakelen. Zij kunnen namens u brieven sturen, telefonisch contact opnemen of langs gaan bij de debiteur om hem of haar te bewegen tot betaling of nakoming.

Als u kiest voor buitengerechtelijke incasso, kunt u ook aanspraak maken op vergoeding van de kosten die u hiervoor maakt, zoals administratiekosten, portokosten en incassokosten. De hoogte van de incassokosten hangt af van de hoogte van uw vordering en wordt berekend volgens een wettelijk vastgesteld percentage. U moet wel eerst de debiteur in gebreke stellen en hem of haar een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen of na te komen, voordat u de incassokosten in rekening mag brengen. Dit geldt alleen als de debiteur een consument is. Als de debiteur een bedrijf is, hoeft u geen 14-dagenbrief te sturen en kunt u direct incassokosten vorderen.

Gerechtelijke incasso

Als buitengerechtelijke incasso niet werkt, kunt u overgaan tot gerechtelijke incasso. Dit betekent dat u een procedure start bij de rechter om uw vordering af te dwingen. U hebt hiervoor een advocaat nodig, tenzij het gaat om een vordering van maximaal 25.000 euro bij de kantonrechter. Uw advocaat zal namens u een dagvaarding opstellen en laten betekenen door een deurwaarder aan de debiteur. In de dagvaarding staat wat uw vordering is, waarom u deze hebt en wat u van de rechter vraagt.

De debiteur kan vervolgens schriftelijk of mondeling verweer voeren tegen uw vordering. De rechter zal dan beoordelen of uw vordering terecht is en of het verweer van de debiteur hout snijdt. De rechter kan ook een zitting plannen om de zaak met beide partijen te bespreken en eventueel te schikken. Als de rechter tot een beslissing komt, zal hij of zij deze vastleggen in een vonnis. In het vonnis staat of uw vordering wordt toegewezen of afgewezen en welke partij de proceskosten moet betalen.

Als uw vordering wordt toegewezen, kunt u het vonnis laten uitvoeren door een deurwaarder. De deurwaarder kan dan beslag leggen op het inkomen of het vermogen van de debiteur om zo uw vordering te verhalen. Als uw vordering wordt afgewezen, kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. U hebt hiervoor altijd een advocaat nodig.

Vordering van de belastingdienst

Een vordering van de belastingdienst is een eis tot betaling van belasting die nog niet is voldaan. De belastingdienst kan een vordering hebben op grond van een aanslag, een navorderingsaanslag, een naheffingsaanslag of een boete. De belastingdienst kan een vordering innen door middel van een betalingsvordering of een beslagvordering. 

Een betalingsvordering is een bevel aan de bank om het geld dat de belastingschuldige op zijn rekening heeft staan over te maken naar de belastingdienst. Een beslagvordering is een bevel aan de deurwaarder om beslag te leggen op de bezittingen of het inkomen van de belastingschuldige. De belastingschuldige kan bezwaar maken tegen een vordering van de belastingdienst binnen zes weken na de datum van de aanslag of de vordering.

Conclusie

De betekenis van een vordering is een eis of aanspraak die u hebt op iemand anders, bijvoorbeeld omdat u iets hebt geleverd of betaald waar u nog geen tegenprestatie voor hebt ontvangen. Een vordering ontstaat meestal uit een overeenkomst, maar kan ook ontstaan zonder overeenkomst, bijvoorbeeld bij onverschuldigde betaling of onrechtmatige daad. Een vordering is opeisbaar als u de ander in gebreke hebt gesteld en hem of haar een termijn hebt gegeven om te betalen of na te komen.

Als de ander niet aan uw vordering voldoet, kunt u verschillende stappen ondernemen om uw recht te halen. U kunt eerst proberen om in overleg met de ander tot een oplossing te komen, bijvoorbeeld door een betalingsregeling te treffen of een compromis te sluiten. Als dat niet lukt, kunt u overgaan tot buitengerechtelijke of gerechtelijke incasso.

Geef een reactie