Je bekijkt nu Vreemd Vermogen: Een Overzicht

Vreemd Vermogen: Een Overzicht

Vreemd vermogen is een term die u misschien wel eens heeft gehoord in de context van boekhouden of financiën. Maar wat betekent het precies en hoe werkt het? In dit artikel leggen we u uit wat vreemd vermogen is, welke soorten er zijn en hoe u het kunt gebruiken in uw boekhouding.

Wat is vreemd vermogen?

Vreemd vermogen is het geld dat een onderneming leent van anderen om te investeren in haar activiteiten. Het is dus geen eigen geld, maar geld dat terugbetaald moet worden aan de schuldeisers. Geleend vermogen kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Hypotheken
 • Leningen
 • Kredieten
 • Leverancierskrediet
 • Belastingschuld
 • Rente

Vreemd vermogen is een onderdeel van de passivazijde van de balans. De balans is een overzicht van de bezittingen en schulden van een onderneming op een bepaald moment. Aan de linkerkant (activa) staan de bezittingen, zoals gebouwen, machines, voorraden en debiteuren. Aan de rechterkant (passiva) staan de schulden, zoals vreemd vermogen en eigen vermogen.

Eigen vermogen is het geld dat de eigenaar of aandeelhouder(s) zelf in de onderneming hebben gestoken of hebben verdiend met de winst. Eigen vermogen hoeft niet terugbetaald te worden, maar geeft wel recht op een deel van de winst.

Welke soorten zijn er?

Vreemd vermogen kan worden onderverdeeld in twee categorieën: kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen.

Kort vreemd vermogen

Kort geleend vermogen zijn schulden die binnen een jaar moeten worden afgelost. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Crediteuren: dit zijn leveranciers die nog betaald moeten worden voor geleverde goederen of diensten.
 • Belastingschuld: dit is het bedrag dat nog aan de Belastingdienst moet worden afgedragen, zoals btw of loonheffing.
 • Kortlopend krediet: dit is een lening die binnen een jaar moet worden terugbetaald, zoals een rekening-courantkrediet of een roodstand.

Kort geleend vermogen wordt ook wel vlottend passief genoemd, omdat het meebeweegt met de bedrijfsactiviteiten. Hoe meer er wordt ingekocht of verkocht, hoe hoger of lager het kort geleend vermogen wordt.

Lang vreemd vermogen

Lang vreemd vermogen zijn schulden die langer dan een jaar lopen. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Hypotheek: dit is een lening die wordt afgesloten om een onroerend goed te kopen, zoals een bedrijfspand.
 • Lening: dit is een lening die wordt afgesloten om een duurzaam productiemiddel te kopen, zoals een machine of een auto.
 • Converteerbare lening: dit is een lening die kan worden omgezet in aandelen van de onderneming.

Lang geleend vermogen wordt ook wel vast passief genoemd, omdat het minder afhankelijk is van de bedrijfsactiviteiten. Het lang vreemd vermogen verandert alleen als er nieuwe leningen worden afgesloten of bestaande leningen worden afgelost.

Hoe werkt vreemd vermogen in de boekhouding?

Vreemd vermogen heeft invloed op de boekhouding van een onderneming op verschillende manieren. Ten eerste bepaalt het mede de solvabiliteit van de onderneming. De solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen (eigen + vreemd) van de onderneming. Het geeft aan in hoeverre de onderneming in staat is om aan haar schulden te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteit, hoe beter de financiële positie van de onderneming. In dit artikel ga ik uitgebreid in op het berekenen van de solvabiliteit.

Ten tweede bepaalt het geleend vermogen mede de rentabiliteit van de onderneming. De rentabiliteit is de verhouding tussen de winst en het vermogen dat daarvoor is ingezet. Het geeft aan hoeveel rendement de onderneming haalt uit haar vermogen. Hoe hoger de rentabiliteit, hoe meer winst de onderneming maakt. In dit artikel ga ik uitgebreid in op het berekenen van de rentabiliteit.

Hoe kunt u vreemd vermogen gebruiken in uw onderneming?

Vreemd vermogen kan een nuttig middel zijn om uw onderneming te financieren, mits u het verstandig gebruikt. Hier zijn enkele tips om geleend vermogen in te zetten in uw onderneming:

 • Zorg voor een goede balans tussen eigen en vreemd vermogen. Een te hoog percentage vreemd vermogen kan riskant zijn, omdat u dan afhankelijk bent van uw schuldeisers en rente moet betalen. Een te laag percentage geleend vermogen kan echter ook nadelig zijn, omdat u dan mogelijk kansen mist om te investeren en te groeien.
 • Kies voor de juiste soort en looptijd van geleend vermogen. Stem het geleend vermogen af op het doel waarvoor u het gebruikt. Gebruik kort vreemd vermogen voor kortlopende financieringsbehoeften, zoals werkkapitaal of seizoensinvloeden. Gebruik lang vreemd vermogen voor langlopende investeringen, zoals bedrijfsmiddelen of overnames.
 • Vergelijk verschillende aanbieders en voorwaarden van vreemd vermogen. Vraag offertes aan bij verschillende banken, kredietverstrekkers of leveranciers en vergelijk de rente, aflossing, looptijd, zekerheid en andere voorwaarden die zij hanteren. Kies voor de meest gunstige optie die past bij uw situatie en wensen.
 • Vreemd vermogen kan fiscaal voordelig zijn, omdat u de rente die u betaalt kunt aftrekken van de winst. Dit verlaagt uw belastbare inkomen en dus uw belasting. Eigen vermogen daarentegen geeft geen fiscaal voordeel, omdat u geen rente betaalt maar wel belasting over de winst.
 • Houd uw geleend vermogen onder controle en betaal op tijd terug. Zorg ervoor dat u uw schulden niet laat oplopen en dat u voldoende cashflow heeft om uw rente en aflossing te betalen. Zo voorkomt u financiële problemen, boetes, incasso’s of faillissement.

Voorbeelden van vreemd vermogen

Om het concept van vreemd vermogen te illustreren, geven we hier twee voorbeelden van ondernemingen die geleend vermogen gebruiken voor verschillende doeleinden.

Voorbeeld 1: Een bakkerij die een oven koopt met een lening

Stel dat een bakkerij een nieuwe oven wil kopen om meer brood te kunnen bakken en verkopen. De oven kost € 10.000 en de bakkerij heeft € 2.000 aan eigen vermogen. De bakkerij besluit om € 8.000 te lenen van de bank tegen een rente van 5% per jaar en een looptijd van 5 jaar.

De balans van de bakkerij ziet er dan als volgt uit:

ActivaPassiva
Oven€ 10.000
Overige activa€ 5.000
Totaal€ 15.000

De solvabiliteit van de bakkerij is:

Solvabiliteit = 2.000 / 15.000 x 100% = 13,33%

De rentabiliteit van het eigen vermogen is:

REV = Winst na belasting / Eigen vermogen x 100%

Stel dat de winst na belasting € 1.000 is, dan is de REV:

REV = 1.000 / 2.000 x 100% = 50%

De rentabiliteit van het totale vermogen is:

RTV = Winst voor rente en belasting / Totaal vermogen x 100%

Stel dat de winst voor rente en belasting € 1.400 is, dan is de RTV:

RTV = 1.400 / 15.000 x 100% = 9,33%

Het hefboomeffect is:

Hefboomeffect = REV – RTV

Hefboomeffect = 50% – 9,33% = 40,67%

Dit betekent dat het geleend vermogen een positief effect heeft op de REV van 40,67%.

Voorbeeld 2: Een kledingwinkel die een leverancierskrediet gebruikt om voorraad in te kopen

Stel dat een kledingwinkel nieuwe voorraad wil inkopen voor het komende seizoen. De voorraad kost € 20.000 en de kledingwinkel heeft € 10.000 aan eigen vermogen. De kledingwinkel besluit om € 10.000 te lenen van de leverancier tegen een rente van 2% per maand en een looptijd van 3 maanden.

De balans van de kledingwinkel ziet er dan als volgt uit:

ActivaPassiva
Voorraad€ 20.000
Overige activa€ 15.000
Totaal€ 35.000

De solvabiliteit van de kledingwinkel is:

Solvabiliteit = 10.000 / 35.000 x 100% = 28,57%

De rentabiliteit van het eigen vermogen is:

REV = Winst na belasting / Eigen vermogen x 100%

Stel dat de winst na belasting € 2.000 is, dan is de REV:

REV = 2.000 / 10.000 x 100% = 20%

De rentabiliteit van het totale vermogen is:

RTV = Winst voor rente en belasting / Totaal vermogen x 100%

Stel dat de winst voor rente en belasting € 2.600 is, dan is de RTV:

RTV = 2.600 / 35.000 x 100% = 7,43%

Het hefboomeffect is:

Hefboomeffect = REV – RTV

Hefboomeffect = 20% – 7,43% = 12,57%

Dit betekent dat het geleend vermogen een positief effect heeft op de REV van 12,57%.

Conclusie

Vreemd vermogen is het geld dat een onderneming leent van anderen om te investeren in haar activiteiten. Het bestaat uit kort vreemd vermogen (schulden die binnen een jaar moeten worden afgelost) en lang vreemd vermogen (schulden die langer dan een jaar lopen). Geleend vermogen heeft invloed op de boekhouding van een onderneming, met name op de solvabiliteit, de rentabiliteit en het hefboomeffect. Geleend vermogen kan een nuttig middel zijn om een onderneming te financieren, mits het verstandig wordt gebruikt.

Geef een reactie