Hieronder vindt u een voorbeeldbrief voor een bezwaarschrift tegen een aanslag inkomstenbelasting met een aantal veel voorkomende onderwerpen. Deze voorbeeldbrief kunt u natuurlijk aanpassen voor uw eigen situatie.


[Bedrijfsnaam]
[Straatnaam en huisnummer]
[Postcode en plaatsnaam]

Belastingdienst
Kantoor [plaatsnaam kantoor]
Afdeling Inkomstenbelasting
[Postbusnummer] [Postcode en plaatsnaam]

[Plaatsnaam, datum]

Betreft: Bezwaar tegen aanslag inkomstenbelasting

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen de aanslag inkomstenbelasting met aanslagnummer [aanslagnummer] en dagtekening [dagtekening], die ik van de Belastingdienst heb ontvangen voor het jaar [jaartal].

Ik maak bezwaar tegen de aanslag om de volgende redenen:

  1. Onjuiste vaststelling van het inkomen: De Belastingdienst heeft mijn inkomen te hoog ingeschat, waardoor ik meer belasting moet betalen dan ik daadwerkelijk verschuldigd ben. Ik heb de afgelopen jaren steeds minder inkomen gehad, mede door persoonlijke omstandigheden, en daarom vind ik de hoogte van de aanslag niet realistisch. Ik verzoek dan ook om herziening van de aanslag op basis van de juiste inkomensgegevens.
  2. Weigering aftrekposten: Ik ben van mening dat de Belastingdienst onterecht aftrekposten heeft geweigerd. Ik heb kosten gemaakt die ik volgens de regels mag aftrekken, maar deze zijn niet meegenomen in de aanslag. Het gaat hierbij om de kosten die ik heb gemaakt voor [specifieke kosten]. Ik heb deze kosten in mijn belastingaangifte opgegeven en onderbouwd met bewijsstukken, maar toch zijn deze niet meegenomen in de aanslag. Ik verzoek dan ook om alsnog deze aftrekposten te verwerken in de aanslag.
  3. Verkeerde verdeling van inkomsten: De Belastingdienst heeft de inkomsten verkeerd verdeeld over mij en mijn partner, waardoor ik meer belasting moet betalen dan ik daadwerkelijk verschuldigd ben. Ik heb zelf een inkomen van [bedrag] euro en mijn partner heeft een inkomen van [bedrag] euro. Volgens de Belastingdienst zou ik meer hebben verdiend en daardoor een hogere aanslag krijgen. Dit klopt echter niet, omdat het inkomen dat aan mij is toegerekend, feitelijk is verdiend door mijn partner. Ik verzoek dan ook om herziening van de aanslag op basis van de juiste inkomensverdeling.
  4. Onjuiste berekening van de heffingskortingen: De Belastingdienst heeft de heffingskortingen onjuist berekend, waardoor ik meer belasting moet betalen dan ik daadwerkelijk verschuldigd ben. Ik heb recht op bepaalde heffingskortingen, zoals de algemene heffingskorting en de arbeidskorting, die niet correct zijn meegenomen in de aanslag. Hierdoor betaal ik onterecht meer belasting dan nodig is. Ik verzoek dan ook om herziening van de aanslag op basis van de juiste berekening van de heffingskortingen.
  5. Overschrijding van de wettelijke termijn: Ik maak bezwaar tegen de aanslag omdat deze te laat is opgelegd en het tijdvak voor het opleggen van de aanslag inmiddels is verjaard. Volgens artikel 11, lid 3 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) moet een aanslag worden opgelegd binnen vijf jaar na afloop van het belastingjaar waarop de aanslag betrekking heeft. Ik verzoek dan ook om deze aanslag te vernietigen.
  6. Ontbreken van motivering De aanslag is niet voorzien van een deugdelijke motivering. Ik ben niet in staat om te begrijpen hoe de Belastingdienst tot de vaststelling van de aanslag is gekomen. Dit is in strijd met artikel 7:12 van de Awb en artikel 11 van de AWR. Ik verzoek dan ook om een deugdelijke motivering van de aanslag te verstrekken.

Ik verzoek u vriendelijk om mijn bezwaarschrift in behandeling te nemen en mij op de hoogte te stellen van het verdere verloop van deze procedure. Indien gewenst ben ik bereid om nadere toelichting te geven of aanvullende informatie te verstrekken.

Hoogachtend,

[Naam en adres]