Hieronder vindt u een voorbeeldbrief voor een bezwaarschrift tegen een parkeerboete met een aantal veel voorkomende onderwerpen. Deze voorbeeldbrief kunt u natuurlijk aanpassen voor uw eigen situatie.


[Uw Naam]
[Uw Adres]
[Uw Postcode en Woonplaats]

Gemeente [Uw gemeente]
[Naam gemeente]
[Adres gemeente]
[Postcode en plaatsnaam]

[Datum]

Betreft: Bezwaarschrift tegen naheffingsaanslag parkeerbelasting

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij dien ik, inwoner van [uw woonplaats], dit bezwaarschrift in tegen de opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting, gedateerd [datum naheffingsaanslag] en met kenmerk [kenmerk naheffingsaanslag]. Ik maak bezwaar tegen deze aanslag op grond van de volgende argumenten:

  1. Onjuiste belastingheffing De opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting is onterecht omdat ik op het moment van parkeren in het bezit was van een geldig parkeerticket. Ik heb het parkeerticket duidelijk zichtbaar achter mijn voorruit geplaatst, conform de voorschriften van de gemeente. Ik verzoek u daarom om mijn bewijs van betaling te raadplegen en de onterechte aanslag te heroverwegen.
  2. Onvoldoende en onjuiste informatievoorziening Ik ben van mening dat de gemeente onvoldoende en onjuiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot de geldende parkeerregels op de plaats waar de naheffingsaanslag is opgelegd. De parkeerborden ter plaatse waren onduidelijk of afwezig, waardoor het voor mij als burger niet eenduidig was waar ik wel of niet mocht parkeren. Hierdoor heb ik te goeder trouw gehandeld en was ik niet op de hoogte van mogelijke overtredingen. Ik verzoek u daarom om rekening te houden met deze omstandigheden bij de beoordeling van mijn bezwaar.
  3. Onredelijke sanctie De hoogte van de opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting staat niet in verhouding tot de vermeende overtreding. Het opleggen van deze sanctie zonder enige waarschuwing of coulance is disproportioneel en schaadt mijn belangen als burger. Ik verzoek u om mijn persoonlijke omstandigheden in acht te nemen bij de heroverweging van de opgelegde aanslag.

Op basis van bovenstaande argumenten verzoek ik u vriendelijk, doch dringend, om de naheffingsaanslag parkeerbelasting te heroverwegen en te vernietigen. Mocht u niet voornemens zijn om mijn bezwaar te honoreren, dan verzoek ik u om mij op de hoogte te stellen van de hoorzitting waarbij ik mijn bezwaar mondeling kan toelichten.

Ik verzoek u vriendelijk om binnen de wettelijke termijn van zes weken na dagtekening van dit bezwaarschrift schriftelijk op mijn bezwaar te reageren. Mocht het niet mogelijk zijn om binnen deze termijn te beslissen, verzoek ik u om mij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Hoogachtend,

[Uw naam]
[Bijlage: Bewijs van betaling parkeerticket]