Hieronder vindt u een voorbeeldbrief om uitstel te vragen voor het doen van btw aangifte met een aantal veel voorkomende voorbeelden. Deze voorbeeldbrief kunt u natuurlijk aanpassen voor uw eigen situatie.


[Bedrijfsnaam]
[Straatnaam en huisnummer]
[Postcode en plaatsnaam]
[Btw-nummer]

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

[Plaatsnaam, datum]

Onderwerp: Verzoek om uitstel voor het doen van btw-aangifte over het vierde kwartaal van 2023

Geachte heer/mevrouw,

Middels deze brief verzoek ik u om mij uitstel te verlenen voor het doen van de btw-aangifte over het vierde kwartaal van 2024 (oktober t/m december). Ik stel mij op het standpunt dat er sprake is van een bijzondere omstandigheid die mij belet om tijdig aan mijn fiscale verplichtingen te voldoen.

De bijzondere omstandigheid bestaat uit het volgende. Op 15 januari 2024 heeft er een inbraak plaatsgevonden in mijn bedrijfspand, waarbij een groot deel van mijn administratie is ontvreemd. Hierdoor ben ik niet in staat om de juiste gegevens te verstrekken voor de btw-aangifte. Ik ben momenteel bezig om de administratie te herstellen met behulp van een accountant, maar dit vergt veel tijd en inspanning. Ik verwacht dat ik binnen drie maanden de btw-aangifte alsnog kan indienen.

Ter onderbouwing van mijn verzoek voeg ik bij deze brief de volgende stukken toe:

  • Een kopie van de aangifte van de inbraak bij de politie
  • Een kopie van de schadeclaim bij de verzekering
  • Een kopie van de overeenkomst met de accountant
  • Een verklaring van de accountant waarin hij uiteenzet hoe hij mij ondersteunt bij het reconstrueren van de administratie

Ik beroep mij op artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (de hardheidsclausule), waarin is bepaald dat de Belastingdienst in gevallen waarin de toepassing van een belastingwet leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard, kan afwijken van die wet. Ik meen dat er in mijn geval sprake is van een dergelijke onbillijkheid, aangezien ik door een onvoorziene en onvermijdbare gebeurtenis buiten mijn schuld niet in staat ben om tijdig aangifte te doen. Ik verzoek u dan ook om mij op grond van deze bepaling uitstel te verlenen voor het doen van de btw-aangifte.

Ik hoop dat u begrip heeft voor mijn situatie en dat u positief zult beslissen op mijn verzoek. Mocht u nog vragen hebben of nadere informatie wensen, dan kunt u contact met mij opnemen via onderstaande gegevens.

Met vriendelijke groet,

Handtekening

[Naam]